Algemene Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Download als PDF

Algemene voorwaarden PoleyPalm / Palmen.NL

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verhuurder: degene, die de verhuur goederen aanbiedt/verhuurt, te weten Palm en Meer, Oosteinderweg 43, 1432 AD te Aalsmeer of één van diens medewerkers.
b. Huurder: de wederpartij van de verhuurder, die de verhuur goederen afneemt/huurt. Wederpartij verklaart hiermede bevoegd en handelingsbekwaam te zijn een overeenkomst met verhuurder te mogen aangaan en zorg te dragen voor de betaling plus eventuele bijkomende kosten voor transport e.d.
c. Object van deze overeenkomst: deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van verhuur goederen, welke zijn omschreven in de offerte/bestellijst.
d. Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de offerte/bestellijst. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, hierna te noemen wederpartij, met uitsluiting van voorwaarden en/of bedingen van de wederpartij.
1.2 De bepalingen van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen verhuurder en huurder, hierna te noemen wederpartij, tenzij toepasselijkheid in verband met de aard van de huurovereenkomst is uitgesloten.
1.3 Afwijkingen van één of meer van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomst.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
2.1 De offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, ongeacht of er een eventuele aanvaarding door de wederpartij heeft plaatsgevonden. Tenzij er in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur staat vermeld en de wederpartij voor het verstrijken van de geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als zo even bedoelt niet is vermeld, dan wel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen en huuraanvragen eerst bindend na schriftelijke bevestiging van verhuurder.
2.2 De inhoud van de door verhuurder gehanteerde drukwerk binden verhuurder niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijziging onderhevig zijn. Behoudens dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten/gewichten in de door verhuurder uitgebrachte offertes, verstrekte orderbevestigingen, folders, drukwerken, catalogi en prijscouranten kan verhuurder nimmer aansprakelijk worden gehouden en binden hem niet, mits dit uitdrukkelijk is bepaald in de overeenkomst tussen partijen.
2.3 Via vertegenwoordigers/medewerkers van verhuurder opgegeven orders worden geaccepteerd, behoudens tegenbericht binnen tien dagen.
2.4 Door verhuurder gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten. Alle met de overeenkomst of de uitvoering daarvan samenhangende kosten van verpakking, vervoer en opslag komen voor rekening van de wederpartij en zijn niet bij de prijs inbegrepen. Verhuurder is gerechtigd de in de offerte genoemde prijzen, gedurende 3 maanden na datum van de offerte, te verhogen en de verhoging door te berekenen aan de wederpartij, indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen, met name wanneer voorgenoemde prijsverhogingen het gevolg zijn van verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen en valutawijzigingen.

ARTIKEL 3: LEVERING EN LEVERTIJD
3.1 De wederpartij is verplicht de gekochte of gehuurde goederen af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld door verhuurder. Indien de wederpartij de afname weigert of onnodig vertraagt, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als fatale termijn, doch zijn indicatief. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij de verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen.
3.2 De wederpartij dient bij levering de van te voren overeengekomen borg te betalen evenals een kopie van diens rijbewijs of paspoort te overleggen. De borg ontvangt de wederpartij weer retour indien de goederen netjes en onbeschadigd zijn geretourneerd bij verhuurder.
3.3 De wederpartij dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn bij de verhuurder te retourneren, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of zelf zal zorg dragen voor de retournering. Het vervoer dient te geschieden met een dichte daarvoor geschikt voertuig. De wederpartij mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retourneren door de wederpartij is voor diens eigen risico.
3.4 Bij bezorgen en/of retourneren door verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht (tarieven op aanvraag). Goederen worden op de begane grond zo dicht mogelijk aan de openbare weg na eerste drempel afgeleverd/opgehaald tevens dient er iemand aanwezig te zijn bij het laden/lossen om het gehuurde in ontvangst te nemen en dient er een droge vorstvrije plaats te zijn voor het neerzetten ervan.
Bij intern transport, op/afbouw en/of wachttijd wordt de extra tijd apart in rekening gebracht mits anders omschreven. De goederen dienen bij ophalen gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld te zijn op de begane grond.
3.5 Bij aflevering zal de wederpartij, zonder dat dit voor verhuurder kosten met zich meebrengt, inspecteren of de geleverde goederen in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen. Indien de wederpartij bij controle de goederen niet goedkeurt, zal de wederpartij dat binnen maximaal 24 uur schriftelijk (per mail of per aangetekend schrijven) aan verhuurder meedelen en verhuurder in de gelegenheid stellen de geleverde goederen te onderzoeken, bij het nalaten van de voorgenoemde controle door de wederpartij zullen alle rechten en/of vorderingen van de wederpartij uit dien hoofde komen te vervallen. Deze rechten/vorderingen vervallen ook, indien de goederen al in gebruik zijn of zijn doorverkocht.

ARTIKEL 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD
4.1 Verhuurder blijft eigenaar van de door hem geleverde/te leveren goederen totdat de wederpartij de tegenprestatie met betrekking tot voorgenoemde goederen en de tegenprestatie(s) op grond van andere gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan.
4.2 Zolang verhuurder geen volledige betaling betreffende een overeenkomst van partijen met betrekking tot werk of levering van goederen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen van verhuurder. Verhuurder heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling als gevolg van de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
4.3 De wederpartij is niet bevoegd de goederen aan derden in eigendom over te dragen of met een pandrecht of enig ander recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
4.4 Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst tegenover verhuurder niet nakomt, is verhuurder gerechtigd zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen en is de wederpartij verplicht hieraan alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10 procent van de factuurwaarde per dag.
4.5 Op de afgeleverde goederen, welke door betaling in eigendom zijn overgegaan en zich in handen van de wederpartij bevinden, behoudt verhuurder zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, die verhuurder uit hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van de door verhuurder geleverde goederen, welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verhuurder zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van verhuurder de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verhuurder op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verhuurder geleverde goederen te verpanden aan verhuurder op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verhuurder, op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verhuurder ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

ARTIKEL 5: BETALING EN OVERIGE VERPLICHTINGEN
5.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, contant bij aflevering van de goederen te geschieden en in ieder geval binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder dat verrekening en/of aftrek mogelijk is. Ingeval van faillissement/ surseance/ liquidatie van de wederpartij, zijn alle vorderingen van verhuurder onmiddellijk opeisbaar.
5.2 Indien niet contant wordt betaald, dan wel indien de overeengekomen betalingstermijn /-datum niet in acht wordt genomen, is de wederpartij in verzuim zonder dat daartoe enige inverzuimstelling vereist is en gehouden verhuurder de wettelijke rente te vergoeden voor elke maand of een gedeelte daarvan, die hij met betaling in gebreke is gebleven, onverlet het recht van verhuurder ter zake rechtsmaatregelen te nemen.
5.3 In dien de wederpartij in gebreke is of in verzuim is met het nakomen van haar verplichtingen komen alle redelijke kosten ter voldoening in en buiten rechte voor haar rekening.
5.4 Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering. Verhuurder is gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door hem uit welke hoofde dan ook verschuldigde betalingen.
5.5 Indien de wederpartij met betaling jegens verhuurder in gebreke is, heeft verhuurder het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten of te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
5.6 De wederpartij dient bij het sluiten van de huurovereenkomst een waarborgsom te storten. Bij niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, is verhuurder bevoegd tot verrekening met de waarborgsom over te gaan.
5.7 Bij annuleren van een overeenkomst worden kosten in rekening gebracht en geldt als volgt: bij annulering meer dan 28 dagen voor bedoeld tijdstip is huurder 25 procent van de huur-/aanneemsom verschuldigd. Bij annulering minder dan 28 dagen voor bedoeld tijdstip is huurder 50 procent van de huur- /aanneemsom verschuldigd. Indien het gehuurde al is afgeleverd is wederpartij de volledige huur-/aanneemsom verschuldigd. Alle bedragen vermeld in offertes en prijslijsten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
5.8 De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De wederpartij is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d. onder breuk verstaan wij ook barsten, stukjes eraf en bij planten geknakte bladeren. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend of een gedeelte daarvan. Vermiste goederen worden, mits binnen 14 dagen geretourneerd, tegen de berekende prijs teruggenomen met dien verstande dat over elke dag dat het verhuurde langer weg is dan overeengekomen, 2 x de dagprijs van de verhuur wordt berekend. De wederpartij is verplicht alles in goede staat en schoon terug te bezorgen afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden. De wederpartij dient goederen van stof e.d. die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen, dit ter voorkoming van vochtplekken.
5.9 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het omvallen, omwaaien, stoten van/aan planten en de gevolgen hiervan. Wederpartij stemt er mee in kennis te hebben genomen van de opdracht tot verzorging en onderhoud van planten, als deze voor meerdere dagen worden gehuurd, wordt dit schriftelijk en/of mondeling gemeld. Het is noodzakelijk deze voldoende water te geven. Planten mogen niet zonder toestemming van verhuurder buiten geplaatst worden.

ARTIKEL 6: GARANTIE
6.1 Indien er levende planten worden gekocht van verhuurder geldt een reclame termijn van 3 werkdagen en een uiterlijke garantietermijn van 14 dagen, hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
6.2 Een garantie geldt niet, indien en zolang de wederpartij jegens verhuurder in verzuim is en/of de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld en/of langer dan normaal zijn opgeslagen en/of de geleverde zaken zijn verwerkt met ander zaken en/of één maand na levering is verstreken. Deze opsomming is niet limitatief.
6.3 Verhuurder garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaak geschikt is voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken.
6.4 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
7.1 Voor gebreken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden.
7.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken, gebrekkige reparatie en/of installatie of door verhuurder verstrekte adviezen, tenzij de schade een gevolg is van grove schuld of opzet van verhuurder of zijn leidinggevende.
7.3 Verhuurder is derhalve ook niet aansprakelijk voor dergelijke schade, wanneer deze veroorzaakt is door hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten.
Verhuurder is niet verplicht over te gaan tot vergoeding van:
– indirecte schade, zoals bedrijfsschade;
– schade die een omvang heeft die in geen verhouding staat met de door opdrachtgever te betalen\ betaalde prijs.
– schade die buiten de dekking van zijn bedrijfsverzekering valt.
7.4 Voor schade die aan wederpartij of aan derde direct of indirect als gevolg van het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Wederpartij zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien er geleverde goederen geïmpregneerd dienen te worden om brandveiligheid te versterken; opgesteld volgens de voorschriften van locale gemeenten dient de wederpartij zelf voor impregnatie te zorgen als dit niet door verhuurder gedaan is. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor welke vorm van brand dan ook.
7.5 De wederpartij dient zich tegen alle aansprakelijkheid te verzekeren en vrijwaart verhuurder van aansprakelijkheid, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.6 Verhuurder heeft, naast de in de wet en in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, het recht de huurovereenkomst te ontbinden, zonder jegens wederpartij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, zijn\haar handelingsbekwaamheid verliest, dan wel op zijn goederen en/of op het verhuurde beslag is/wordt gelegd en/of wanneer door wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer wederpartij geraakt in staat van faillissement. Indien verhuurder gerechtigd is tot ontbinding over te gaan en de huurovereenkomst ontbindt, is verhuurder gerechtigd zich op kosten van wederpartij in het bezit van het verhuurde te stellen en alle huurtermijnen, waaronder de huurtermijnen die nog zouden zijn verschenen, indien de huurovereenkomst niet voortijdig zou zijn beëindigd, vermeerderd met de eventueel door verhuurder te lijden/ geleden schade, terstond ineens op te eisen.
7.7 Alle door verhuurder te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst, komen ten laste van de wederpartij.
7.8 Het verhuurde is gedurende de huurtijd voor het risico van wederpartij.
7.9 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde.
7.10 De wederpartij is zowel tegenover verhuurder als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade door of in verband met het gebruik van het verhuurde veroorzaakt, waaronder schade als gevolg van niet-verhuur.
7.11 Verhuurder is niet aansprakelijk voor door wederpartij of derden in verband met het verhuurde geleden directe en/of indirecte schade, ook niet wanneer de schade een gevolg zijn van (on)zichtbare of (niet) verborgen gebreken aan het verhuurde.
7.12 De planten van verhuurder zijn alleen geschikt voor decoratie en te nimmer voor consumptie. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van het verhuurde.
7.13 In geval van overmacht, d.w.z. omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen, heeft verhuurder het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Dat geldt ook, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.14 Als overmacht wordt onder meer beschouwd:
– vertraagde levering door leveranciers, dan wel enige tekortkoming van leveranciers;
– vervoersmoeilijkheden van elke aard die het vervoer naar verhuurder belemmeren;
– werkstaking of uitsluiting;
– overheidsmaatregelen, waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden.
– import- en exportbeperkingen.
7.15 Indien verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 8: OPSCHORTING EN ONTBINDING
8.1 Buiten de in de wet genoemde gevallen zijn de vorderingen van verhuurder direct opeisbaar en is verhuurder, onverminderd alle andere rechten/vorderingen, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te op te schorten of te ontbinden, indien zijn na het sluiten van de overeenkomst blijkt van omstandigheden die verhuurder goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien verhuurder de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. Zodanig recht op ontbinding bestaat ook indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verhuurder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op elke aanbieding en overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden met toepasselijkheid van Nederlands Recht beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage, in het geval dat de rechtbank bevoegd is, en door de kantonrechter te ‘s-Gravenhage, indien de kantonrechter bevoegd is. Verhuurder blijft bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde rechter.

Prijzen

Voor het huren van planten voor meerdere dagen is het volgende huurpercentage van toepassing: 2e en volgende dagen 75% korting. Alle op de site genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en transportkosten. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijzen zijn per dag per item en worden vaak één dag ervoor gebracht en de dag na het evenement gehaald. (Deze dagen worden niet meegerekend in de prijs). Zolang de voorraad strekt.

Overige Bepalingen

Bij schade en/of verlies is de opdrachtgever aansprakelijk. Wij leveren uitsluitend op de begane grond, na eerste drempel mits anders omschreven. De bestelling wordt op deense karren geleverd (indien mogelijk). Opdrachtgever verplicht zich de gehuurde zaken schoon en in dezelfde staat als bij ontvangst te retourneren. Op en afbouw wordt in rekening gebracht tevens extra los en laadtijd mits anders omschreven. Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van 25% van de huur/aanneemsom. Bij annulering minder dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van 50% van de huur/aanneemsom. Indien de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd, is opdrachtgever de volledige huur/aanneemsom verschuldigd.

PoleyPalm is gespecialiseerd in de verzorging van groendecoratie, zoals planten bomen en bloemen, voor alle evenementen. Laat u verassen door ons ruime assortiment verhuurmaterialen. Verander een kale ruimte in een sfeervolle toplocatie!